Ple municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Integrat pels regidors i regidores escollits democràticament i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 4 regidors/res de IpM-ERC-AM i 3 regidors de Tots fem Muntanyola.

El consistori de Muntanyola es reunirà periòdicament per la celebració de les sessions ordinàries del Ple Municipal, de forma trimestral, el TERCER dilluns de cada mes, a dos quarts de nou del vespre, (19:30 hores), dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. El Ple es reunirà a la sala de plens de la Casa Consitorial. No obstant, atesa la seva capacitat reduïda, les sessions plenàries també podran ser convocades per ser celebrades al Local Polivalent de la zona esportiva municipal, a criteri de l'Alcalde, fent-ho constar així a la respectiva convocatòria.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/07/2019 13:47