Llicència ambiental

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció
Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1.Sol·licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.2.Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció m
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29