Normativa sobre tinença de gossos de raça potencialment perillosa

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos


Tota persona propietària i conductora per espais públics d'un gos potencialment perillós, haurà de disposar i portar a sobre l'oportuna llicència atorgada per l'Ajuntament.

La llicència és necessària per passejar l'animal, és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

 1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler, staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, tosa japonès, i Akita Inu.
 2. Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.
 3. Els que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.
 4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones o altres gossos sigui quina sigui la seva raça.

Els requisits per l'atorgament d'aquesta llicència a les persones propietàries són:

 • Presentar el certificat d'identificació electrònica de l'animal mitjançant la implantació d'un microxip homologat.
 • No haver estar condemnada per delictes d'homicidi, lesions o tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. (Certificat d'antecedents penals)
 • No haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus amb algunes de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3. de la Llei de Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. Si la sanció ha estat complerta íntegrament en el moment d'obtenció o renovació de la llicència, podrà sol·licitar-la i obtenir-la, si compleix els altres requisits.
  Igualment, no haver estat sancionada per infraccions greu o molt greus que hagin comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Disposar de la capacitat física i l'aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement d'obtenció o revisió dels permisos de conduir autoritzats pel departament de Sanitat i seguretat Social.
 • Presentar l'acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a terceres persones amb una cobertura no inferior a 150.253 €, d'acord amb el que estableix l'article 3.4. de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia i el rebut acreditatiu de l'últim pagament, a l'Ajuntament, per tal que pugui comprovar-ne la vigència.

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

 1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.
 2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers:
  • Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.
  • Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
  • El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
 3. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona
 4. Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

Els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya són:

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 • Akita inu
 • American bully*
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

  *American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d'animals de companyia se l'hi considera.

2. Altres races de gossos amb aquesta consideració si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments.
3. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l'ajuntament corresponent.
4. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Els ajuntaments poden afegir races de gossos potencialment perillosos a les seves ordenances sempre que compleixin totes o la majoria de les característiques següents:

 • forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
 • caràcter accentuat i gran valor
 • pèl curt
 • perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg
 • cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
 • coll ample, musculós i curt
 • pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
 • extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Quina consideració tenen els gossos creuats amb gossos potencialment perillosos?

En cas que un gos tingui un progenitor considerat potencialment perillós i l'altre no, a l'hora de censar-lo cal tenir en compte el seu aspecte: si s'assembla al progenitor considerat potencialment perillós cal censar-lo posant la raça d'aquest progenitor; en canvi, si s'assembla més al progenitor que no considerat potencialment perillós, es pot censar com a “indefinit”.

Els gossos d'assistència no poden ser de raça potencialment perillosa.

Els ajuntaments podrien incloure a les seves ordenances les races de gossos següents perquè compleixen la majoria d'aquestes característiques:

 • Alà espanyol
 • Akita americà
 • American Bully
 • Bulldog americà
 • Cane Corso
 • Villano de las Encartaciones
 • Bull terrier

D'altra banda, atès el gran augment de gossos potencialment perillosos als centres d'acollida d'animals de Catalunya, els ajuntaments poden imposar, mitjançant les seves ordenances, mesures per evitar-ne l'augment com l'obligació d'esterilització, establir un nombre màxim de gossos potencialment perillosos per llar, prohibir centres de cria de gossos potencialment perillosos en el seu municipi, entre altres mesures.

En els casos d'atacs de gossos de raça no considerada potencialment perillosa, els ajuntaments també els poden declarar com a gos perillós en cas d'haver produït agressions a persones o altres animals, tant si hi ha denúncia com d'ofici. Prèviament a la declaració, cal l'informe d'un veterinari/ària col·legiat.

Darrera actualització: 1.06.2021 | 13:15
Darrera actualització: 1.06.2021 | 13:15