Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Normativa general:

Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

 

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).Qualsevol persona major d'edat que actuï,

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

  -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Casa Consistorial, s/n - 08529 Muntanyola
Telèfon: 938 830 186
Adreça electrònica: muntanyola@diba.cat
Horari:  
Matins: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
Tardes: Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 1.06.2021 | 19:12