Regidoria d'Urbanisme, Obres i Serveis

Línies bàsiques d'actuació

 • Impulsar i desenvolupar la confecció del pla urbanístic del poble. Creació i direcció per a tal fi de la comissió d'urbanisme.
 • Establir contacte amb empreses constructores i de serveis per a la realització d'obres urbanístiques i de serveis públics.
 • Tramitar les sol·licituds presentades a les diferents institucions: Generalitat, Diputació i Consell Comarcal; i gestionar-les un cop concedides. Mantenir contactes permanents amb empreses de serveis per tal d'aconseguir millors instal·lacions pel municipi. Per exemple: Telefònica, Fecsa-Endesa, etc.
 • Donar suport a les sol·licituds presentades per particulars en temes urbanístics o de serveis. P. Ex. Electrificació rural.
 • Seguiment juntament amb el tècnic municipal de les llicències i obres iniciades pels veïns, vigilant l'estricte compliment de les normes subsidiàries.
 • Coordinar la feina que dins aquesta regidoria efectuï l'agutzil municipal.
 • Seguidament de les obres de construcció dels nous equipaments previstos com per exemple la Sala Polivalent.
 • Servir de nexe d'unió entre l'ajuntament i la AAVV de Rústiques de Muntanyola.

Serveis que proporciona

 • Informació sobre les normes subsidiàries que regeixen en el municipi.
 • Informació sobre els tràmits a realitzar en les diferents etapes d'una construcció, tant a nivell d'ajuntament com d'institucions superior. P. Ex.: urbanisme de la Generalitat.
 • Seguiment i suport als tràmits iniciats pels veïns dins les àrees abans esmentades.

Nom de contacte: Pere Pou - Arquitecte municipal
Horari:  
Dilluns d'11 a 13:30 h.
Darrera actualització: 24.05.2021 | 12:47